Publikationer
Hildebrand omslag
Bror Emil Hildebrand. Lefnadsteckning

Författare: Assarsson Rizzi, Kerstin (sammanställn.)

ISBN: 978-91-7353-684-4

Antal sidor: 317

Utgivningsår: 2014

Serie: Svenska lärde (Atlantis)

Beställningsinformation: Distribueras av Atlantis


Bror Emil Hildebrand (1806–1884), skaparen av Historiska museet, innehade under drygt 40 år den tredelade befattningen som riksantikvarie, sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien, och garde des médailles, dvs. chef för Kungl. Myntkabinettet.

Hans självbiografiska anteckningar Lefnadsteckning, som här publiceras för första gången, berättar om uppväxten i Flerohopp utanför Kalmar, studietiden i Lund, åren som informator på Krapperup och det mödosamma, men lustfyllda, arbetet med att ordna myntsamlingen och bygga upp fornsakssamlingar som grund för vetenskaplig forskning. Samlingarna flyttades två gånger och växte explosionsartat under hans tid, samtidigt som studiet av svensk förhistoria tog form som arkeologisk vetenskap. Grunden blev lagd för Oscar Montelius, Hans Hildebrand med flera efterföljare.

Vi får levande inblickar i ett Sverige i förvandling, hur det var att färdas före ångbåtarnas och järnvägarnas tid, hur livet tedde sig för en student i Lund på 1820-talet, hur man knöt kontakter i ledande kretsar i Stockholm där ståndsriksdagen ändrades genom representationsreformen 1866.> 

 

Sammanställning, inledning, bibliografi, källor och litteratur samt många kommentarer (noter) till BEH:s självbiografiska text, av:

Kerstin Assarsson Rizzi, fil.dr i engelsk litteraturvetenskap och M.A. i Librarianship.

Assarsson Rizzi var under ca 20 år chef för Vitterhetsakademiens bibliotek vid Riksantikvarieämbetet. Dessförinnan var hon verksam vid Kungl. biblioteket. Hon har drivit ett antal utvecklingsprojekt med syfte att främja humanistisk informationsförsörjning, bl.a. varit ansvarig för digitaliseringen av tidskriften Fornvännen.

 

Innehåll > pdf