Publikationer
Min lefnad. Minnen 1930. (Utgivna av W. Odelberg)

Författare: DAHLGREN, Erik W.

ISBN: 91-27-04263-4

Antal sidor:

Utgivningsår: 1995

Serie: Svenska lärde (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: KVHAA


Riksbibliotekarien Erik Wilhelm Dahlgren (1848–1934) var på sin tid en framstående representant för de herrar som under årtiondena kring sekelskiftet styrde de så kallade lärda verken i Sverige.

Under sitt långa liv satte han i mycket sin prägel på verksamheten inom de vetenskapliga biblioteken. Han fick stort inflytande inom Kungl. Vetenskapsakademien och var en verkställande kraft vid byggandet av Naturhistoriska riksmuseet. Enligt hans förslag fastställdes 1901 det ännu gällande ceremonielet vid utdelningen av nobelprisen. Som vetenskaplig författare framträdde E.W. Dahlgren med internationellt berömda studier över de geografiska upptäckternas historia. Hans forskning om Louis de Geer och järnbrukens tidiga historia är av bestående värde.

Vid hög ålder, med god vigör och klart minne författade E.W. Dahlgren sin självbiografi. Han skrev ledigt och intresseväckande om händelser i den värld där han hade rört sig. Skriften fanns i endast ett fåtal duplicerade exemplar. Efter sextiofem år publiceras nu hans självbiografi för första gången.