Publikationer
Alvastra omslag
Alvastra pålbyggnad. 1976-1980 års utgrävningar. Västra schaktet

Författare: BROWALL, Hans

ISBN: 978-91-7402-444-9

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 180

Utgivningsår: 2016

Serie: HANDLINGAR: Antikvariska serien 52

Beställningsinformation: Beställ här


Västra schaktet är ett av fyra huvudschakt som undersöktes vid 1976–1980 års utgrävningar av Alvastra pålbyggnad i Östergötland. Syftet med undersökningen var att med noggrann stratigrafisk dokumentation komplettera Otto Frödins mer extensivt inriktade utgrävningar åren 1909–1930. Genom analys av hittills ej presenterade 14C-dateringar av människoben tillsammans med förut publicerade dateringarna av växtmaterial kan pålbyggnadsplatsen antas ha haft en betydligt längre användningstid – sannolikt i stort sett hela MN A – än vad som tidigare räknats med.

Västra schaktets konstruktioner är en spegelbild av de som dokumenterades söderut i Otto Frödins schakt. De representerar i båda fallen den inre delen av pålbyggnadens västra avdelning. Fyndmaterialet här skiljer sig åt från det i den östra avdelningen genom bland annat en hög andel bränd flinta, rikligt med trattbägarinfluerad keramik samt mycket människoben – till stor del brända. Bland människobenen finns minst tre tydliga mönster, vilka tolkas som uttryck för att sekundär begravning praktiserats under hela användningstiden. Begravningsceremonierna tycks ha varit mest intensiva under senare delen av MN A, vilket diskuteras på basis av nya 14C-diagram.

Jämförelser görs med liknande anläggningar i Skandinavien, och pålbyggnadens betydelse i ett större kultursammanhang diskuteras.

På den bifogade CD-skivan har alla konstruktioner på planritningarna digitaliserats och sammanförts till en dwg-fil, där de olika konstruktionerna visas på samtliga nivåer i grävningsschaktet.

Hans Browall är docent i arkeologi. I fyrtio års tid har han bedrivit arkeologisk forskning i västra Östergötland. (År 2011 utkom hans bok om Otto Frödins grävningar, Alvastra pålbyggnad. 1909–1930 års utgrävningar.)

 

Abstract > pdf

Innehåll > pdf