Publikationer
Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa (Natur och Kultur)

Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa vill bidra med kunskap om bakgrunden till de integreringssträvanden och de nya konflikthot som präglar den senaste politiska utvecklingen i Europa. Akademien som företräder humanvetenskaperna i vid mening i vårt land vill med denna serie ställa sina ledamöters och andra ledande forskares kunskaper om Europas kultur, historiska utveckling, språkliga mångfald och samhälleliga struktur till allmänhetens förfogande. Akademiens roll är i sammanhanget just förmedlande. För skrifternas sakliga innehåll och värderingar svarar givetvis de enskilda författarna själva. Det är redaktionens strävan att serien i sin helhet på ett så allsidigt och tankeväckande sätt som möjligt skall bidra till belysningen av Sveriges nutida och framtida roll i ett Europa som är både traditionsrikt och statt i snabb omvandling.

Serien utgavs från 1991 till 1996.


AMBJÖRNSSON, Ronny


Öst och väst. Tankar om Europa mellan Asien och Amerika

ISBN 91-27-04285-5

Ambjörnsson, Ronny & Eriksson, Gunnar (red.)


Europeiska urkunder

ISBN 91-27-07199-5

BODIN, Per-Arne


Ryssland och Europa. En kulturhistorisk studie

ISBN 978-91-27-11478-4

BUCHT, Gunnar


Europa i musiken

ISBN 91-27-05921-9

ERIKSSON, Gunnar


Den faustiska människan. Vetenskapen som europeiskt arv

ISBN 91-27-02893-3

HALLENCREUTZ, Carl Fredrik


När Sverige blev europeiskt. Till frågan om Sveriges kristnande

ISBN 91-27-03595-6

LINDBERG, Bo


Europa och latinet

ISBN 91-27-03591-3

LINNÉR Sture


Europas födelse

ISBN 91-27-02897-6

STRÖMHOLM, Stig


Europa och rätten

ISBN 91-27-02899-2