Publikationer
Svenska lärde (Atlantis)

Vitterhetsakademiens skriftserie Svenska lärde vill bidra till att fylla en lucka i svensk biografisk litteratur och vetenskapshistoria. I serien utgavs större, populärt hållna biografier över framstående äldre svenska forskare och författare inom de ämnesområden som Akademien företräder. För de enskilda biografiernas innehåll ansvarar författarna. Serien har utgivits i samarbete med två andra förlag: 

     • Bokförlaget Natur och Kultur (1994–2004)
     • Atlantis Bokförlag (2007–2014)

 

OBS: Skriftserien Svenska lärde har nu avslutats. Den kommer att ersättas av serien Lärda i Sverige med utgivningsstart 2018. 

  

The books in this section are published together with other publishers:

     • Bokförlaget Natur och Kultur (1994–2004)
     • Atlantis Bokförlag 
Atlantis Bokförlag  (från och med 2007)
 

Assarsson Rizzi, Kerstin (sammanställn.)


Bror Emil Hildebrand. Lefnadsteckning

ISBN 978-91-7353-684-4

Frängsmyr, Carl (utgivare)


Knut Olivecrona. Hågkomster samlade från en lång lefnad

ISBN 978-91-7353-193-1

LANDGREN, Bengt


Gunnar Tideström. Litteraturhistoriker och litteraturpedagog

ISBN 978-91-7353-179-5

LANDGREN, Bengt


Anton Blanck. Litteraturhistoriker och publicist

ISBN 978-91-7353-639-4

NILSSON, Ingemar


John Landquist. Filosof, psykolog, kritiker

ISBN 978-91-7353-308-9

RUIN, Olof


Hans Ruin. En gränsöverskridare

ISBN 978-91-7353-311-9

ÅMAN, Anders


Sigurd Curman. Riksantikvarie – Ett porträtt

ISBN 978-91-7353-220-4