Om
Remissyttranden

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att yttra sig över Svenska kyrkans förslag till Nationellt program för kunskaps­utveckling inom det kyrkliga kulturarvet. Akademien välkomnar programmet men önskar tydligare skrivningar vad gäller forskning om och bevarande av de kyrkliga kulturmiljöerna som utgjort betydelsefulla historiska omvärldar kring själva kyrkobyggnaderna. Vidare efterfrågar vi ett klargörande om samarbetet i den nybildade kommittén om kyrkoforskning med Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien. Läs hela yttrandet här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian En museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige (Ku2016/01365/KL). Akademien avstyrker bestämt förslaget att föra över Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) till Statens historiska museer (SHMM). Först om ett grundligt, genomarbetat förslag skulle föreligga kan frågan om en museimyndighet som den föreslagna över huvud taget diskuteras. Läs hela yttrandet här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har tagit tillvara möjligheten att yttra sig över 2016 års förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan (Svenska kyrkans utredningar 2016:1). Akademiens grundläggande intresse i frågan är att ta tillvara aspekter rörande kulturarvet, språket och teologin. Sammanfattningsvis föreslår Akademien att förslaget ytterligare bearbetas innan det antages. Läs hela yttrandet här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över Museiutredningens förslag Ny museipolitik (SOU2015:89).

Akademien instämmer i utredningens argumentation för behovet av en lag som reglerar museernas ställning och uppdrag samt vikten av att säkerställa museiinstitutionernas fria ställning. Akademien hade gärna sett fler visionära inslag.

 

Akademien har en annan uppfattning i, eller önskar kommentera, följande:

  • Vi kan inte acceptera utredningens definition av museum.
  • Tillgänglighetsperspektivet behöver förtydligas och problematiseras.
  • Akademien välkomnar att det allmänna museiväsendet ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad men efterfrågar en begreppsdefinition.
  • Akademien ser positivt på att de allmänna museerna ska upprätthålla hög kompetens men det krävs en definition av innebörden.
  • Vi vänder oss mot en förändring av paragraferna om aktiv samlingsförvaltning samt omformuleringen av 2 kap. 17§ Kulturmiljölagen.
  • Vi ser inte något behov av att inrätta en ny myndighet för museifrågor. 

Läs hela yttrandet här

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över Riksantikvarieämbetets Översyn av regelverket om kulturföremål

Akademien ser att det finns ett behov av översyn av regelverket och stödjer på de flesta punkter de förslag som presenteras men har en annan uppfattning när det gäller t ex den föreslagna ekonomiska gränsen för Icke tryckt material, Arkiv av icke tryckt material, Vetenskapliga instrument, Tekniska modeller och prototyper samt Samiska föremål där den ekonomiska gränsen snarare bör vara 5 än 20 eller 40 000 kr. Dessa kategorier kan ha låga marknadsvärden men stor betydelse som forskningsmaterial eller som betydelsebärare inom en minoritetskultur. Akademien stödjer inte heller införande av en övergripande bestämmelsen om att utförselreglerna endast är tillämpliga på föremål som varit minst 75 år i Sverige; gränsen bör sättas vid 50 år. Läs hela yttrandet här.

 

Språkforskning och språkutbildning i en globaliserad värld

I ett brev till Regeringen presenteras resultat av Kungl. Vitterhetsakademiens språkdag 2015-10-05. 

 

Medelhavsinstituten

Den 28 oktober avgick en skrivelse från Kungl. Vitterhetesakademien till regeringen (utbildnings- och finansdepartementen) och riksdagens utbildningsutskott. Skrivelsen lyfter i fyra huvudpunkter fram problem med regeringens förslag att slopa de statliga anslagen till de tre medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom.

 

Akademien publicerade redan den 24 oktober en protest mot regeringens förslag att slopa de statliga anslagen till de tre Medelhavsinstuten. Läs den här.  

 

Kris inom lärarutbildningen för språkämnen

Vitterhetsakademien anser att krisen inom lärarutbildningen för språkämnen är alarmerande och uppmanar regeringen att särskilt uppmärksamma situationen. Läs Akademiens brev till regeringen här.

 

Om VRs beslut att dra in stödet till tidskrifter

Vitterhetsakademien har med bestörtning konstaterat att Vetenskapsrådet inte längre avser att stödja tryckning av tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs Akademiens brev till VR här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten. (PM 2013-01-24, Ku2013/106/KA). 

Regeringen har presenterat ett förslag om att den arkeologiska uppdragsverksamheten skall föras över från Riksantikvarieämbetet till Historiska museet, där den fortsättningsvis skall bedrivas i myndighetsform.

Vitterhetsakademien instämmer i huvudtanken men pekar dels på problem med inordnande av UV i Historiska museet, dels på behovet att tillförsäkra RAÄ arkeologisk kompetens även i fortsättningen. Läs hela yttrandet här.

 

Om förändringar i folkbokföringen

Kungl. Vitterhetsakademien har skrivit till Regeringen för att lyfta fram betydelsen av den geografiska indelningen i folkbokföringen.

Det som behövs är

  1. En enhetlig och officiell statistisk indelning som är mindre än kommun och större än fastighet.
  2. En indelning som är stabil och långsiktig.
  3. En indelning som bör överensstämma med den tidigare socken- eller församlingsindelningen.
  4. Ett system som tillförsäkrar sockennamnen en officiell funktion, så att de förblir i bruk.

Läs brevet här.

 

Oro för nedskärningar i kommande ramprogram

Ordförandena för Academia Europaea, ALLEA and EASAC har skrivit ett gemensamt brev till statsöverhuvudena för EUs medlemsländer för att uttrycka sin starka oro för eventuella nedskärningar i budgeten för Horisont 2020-programmet. Mer information på ALLEAs hemsida.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37). Akademien har, utöver inledande kommentarer, avgett yttrande under följande tre punkter:

Nationella mål för arbetet med kulturmiljön

Föresatsen att humanistiska perspektiv ges utrymme att påverka samhällsutvecklingen får ett reellt innehåll först om arbetet med kulturmiljön vilar på en gedigen kulturvetenskaplig grundkompetens. Det är här att beklaga att utredningen inte ägnar fornlämningarnas och den historiska bebyggelsens vetenskapliga värden något större intresse.

Tidsgränser

Frågan uppstår huruvida en fast tidsgräns alls är nödvändig. Ger man fornlämningsbegreppet en vidare kulturhistorisk innebörd, framstår elastiska tidsgränser med möjlighet till särskilda prövningar från fall till fall som mer hanterliga. 

En modern landskapssyn

Är det inte nu tid att lyfta fram landskapet som ett centralt element i kulturmiljöarbetet? Här skulle kultursektorn kunna ta ett avgörande initiativ till förbättring i samverkan med andra verksamheter med landskapsanknytning. I förslaget lyser frågor om landskapets betydelse i kulturarvs­sammanhang med sin frånvaro.

Internationella utblickar och jämförelser saknas i resonemangen, dessutom är anknytningen till den europeiska landskapskonventionen genomgående svag.

Läs hela yttrandet här.

 

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över Betänkande av utredningen om kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)

Vitterhetsakademien välkomnar att särskilt den forskning som utförs vid arkiv, bibliotek och museer uppmärksammas. Den är viktig, inte bara för de institutioner där den bedrivs, den utgör även ett väsentligt komplement till den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor.

En god vetenskaplig standard är nödvändig både för utvecklandet av infrastruktur för annan forskning och för uppgiften att bedriva forskning kring metoder för insamling, bevarande och tillgängliggörande. För att detta skall vara möjligt även i framtiden måste forskarutbildningen inom de nya professionsämnena stärkas väsentligt.

Ett vidare samarbete med Vetenskapsrådet som huvudman skulle främja gemensamma värden samt dessutom bidra till att ge legitimitet åt den forskning som är kvalificerad och utförs på god vetenskaplig grund. Akademien stöder därför detta förslag. Läs hela yttrandet här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (U2011/7356/UH)

Vitterhetsakademien förordar i sitt yttrande att ett system för resurstilldelning till forskning vid universitet och högskolor utvecklas, som tydligare premierar och uppmanar till kvalitet. Akademien vill även betona vikten av att resurstilldelningen till forskning främjar långsiktighet, robusthet, mångfald och oberoende i forskningen och i universitetens samverkan med samhället. Akademien menar att det bästa sättet att uppnå dessa krav är med hjälp av kollegiala bedömningar. Läs hela yttrandet här.