Ledamoter
Stjerneld576

Adolf Ludvig Stierneld


f. 1.9.1755   d. 31.7.1835

Friherre, överkammarherre, ståthållare på Gripsholm, historisk samlare.


Hedersledamot
- Invald 23.1.1821 (nr 36)


Preses 1822 (1. h), 1831 (2. h)

Bibliografiska uppgifter


Papper i UUB.

SBL, SMoK.

D. Almqvist, De privata arkiven (HT, 68, 1948, s. 113 ff.);
S. Bergh, Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia (Historiska handlingar 25, bih., 1917);
S. E. Bring, Bibliografisk handbok till Sveriges historia (1934, s. 488);
O. Dixelius, Den unge Järta (1953). Rörande S:s alltmer uppmärksammade roll som urkundsförfalskare se: N. Ahnlund i HT, 54, 1934, s. 234, not 269 f.;
A. Grape, Ihreska handskriftssamlingen, I (1949, s. 338, not 4);
B. Hildebrand i Fornvännen 1934, s. 293, not 74;
—, C. J. Thomsen, s. 648, not 17;
—, i SBL, 13, s. 249;
E. Hjärne [den förste moderne forskare, som närmare observerat S:s roll som urkundsförfalskare] i HT, 36, 1916, s. 14, not 1;
—, Från Vasatiden till frihetstiden (1929, s. 234, not 68);
S. Lindroth, Paracelsismen i Sverige … (1943, s. 55, not 2);
O. Walde i Lychnos 1941, s. 29 ff.