Ledamoter
Wallqvist564

Olof Wallqvist


f. 6.6.1755   d. 30.4.1800

Biskop i Växjö.


Hedersledamot
- Invald 18.3.1800 (nr 22)


Bibliografiska uppgifter

Papper, se Växjö stifts herdaminne, 8 (1934, s. 254).
O. W:s själfbiografiska anteckningar, utg. af J. Helander (1900);
O. W., Minnen och bref, utg. af E. V. Montan (1878);
Berättelse om 1789 års riksdag af O. W. (Historiska handlingar 5, 1866).

SMoK.

[E.] H[ildebran]d, O. W. och ecklesiastikexpeditionens upphäfvande (HT 5,1885, s. 245–252);
C. Knutsson, Wexiö gymnasii myntkabinetts tillkomst (Svensk numismatisk tidskrift 1992, s. 168–174);
T. Linder, Biskop O. W:s politiska verksamhet till och med riksdagen 1789 (1960);
E. Rodhe, Jacob Axelsson Lindblom såsom biskop i Linköping (1905);
J. Rosengren, Om O. W. såsom biskop och eforus (Växjö läroverks program 1901);
G. H. Rundquist, Förteckning över Växjö högre allmänna läroverks mynt- och medaljsamling, 1 (1928, bih. t. läroverkets årsredogörelse s. å.);
H. Schück, Ur O. W:s självbiografi (S:s Svenska bilder 6, 1941, s. 170–180);
K. G. Westman, Biskop W:s första berättelse och första promemoria om Högsta domstolens och allmänna beredningens tillsättande 1789 (HT 44, 1924, s. 375–386);
H. Wijkmark, Samuel Ödmann (1923);
G. Virdestam, Från Östrabo och Sankt Sigfrids källa (1934, s. 72–79) (Biskop W. på visitationsresa);
Växjö stifts herdaminne, 1, utg. C. O. Arcadius, J. A. Franzén och E. A. Zetterqvist (1921, s. 88–105).