Ledamoter
Johnny hagberg

Johnny Hagberg


f. 10.8.1952

Kyrkoherde (Skara stift), prost.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 8.1.2013 (nr 269)