Ledamoter
Inledning och kommentarer av Lars-Olof Skoglund

Bakgrund


Föreliggande ledamotsförteckning har som grund den Matrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien som professor Bengt Hildebrand utgav 1954 omfattande tiden 1753–1953 och som återutgavs 1994 med ett supplement för tiden 1954–1990 av fil. dr Åke Lilliestam och Margit Engström. Lilliestam/Engström tillämpade samma utgivningsprinciper som Hildebrand.

Redovisningen av ledamöterna i 1954 års matrikel kännetecknas av två påfallande, avsiktliga skillnader: dels den mellan levande och döda ledamöter av alla kategorier, dels den mellan svenska och utländska, likaledes av alla kategorier.

     Vad gäller de ledamöter som levde vid utgången av 1953 anges invalsnummer, fullständigt namn, födelsedatum, yrke eller titel vid inval, bostads- eller verksamhetsort, eventuell befattning som akademiens preses eller sekreterare samt invalsdatum. För döda svenska ledamöter tillkommer förutom dödsdatum ytterligare uppgifter: var ledamotens arkiv eller efterlämnade papper förvaras, ledamotens tryckta självbiografi, memoarer, brev och liknande, samt biografiska referenser (hänvisning till biografiska uppslagsverk samt till vetenskaplig litteratur där väsentligare uppgifter om ledamoten kan återfinnas).

     För utländska ledamöter anges endast fullständigt namn, födelse- och i förekommande fall dödsår (ej datum), titel, bostads- eller verksamhetsort och datum för inval.

Under år 2001 beslutade akademien att ytterligare komplettera sin matrikel och då genom en återutgivning av hela ledamotsförteckningen från begynnelsen fram till dåtid. Uppdraget gick till fil. mag. Jonas Kuschner som inledningsvis lät skanna den tidigare utgåvan från 1994, varefter följde en kontroll av detta. Sedan påbörjades en förhållandevis omfattande revidering och uppdatering av uppgifterna samt en komplettering med de nytillkomna ledamöterna 1991–2002.

     Redovisningsskillnaderna mellan levande och avlidna ledamöter bibehölls. Vad gäller de svenska ledamöterna har uppgifterna i 1954/94 års matrikel granskats, rättelser införts, uppgifter om de ledamöter som dött sedan 1994 tillförts, nya litteraturuppgifter tillagts, äldre föråldrade referenser, ersatta genom nyutkommen litteratur, strukits m. m. Den största skillnaden gäller dock de utländska ledamöterna där Kuschners ambition var att redovisa dem på samma sätt som svenska ledamöter. Ett mycket omfattande kompletteringsarbete inleddes, vilket underlättades av att internet tillkommit, där personuppgifter och hänvisningar till litteratur av olika slag fanns att tillgå, något som ju inte förelåg i början av 1950-talet eller ens 1994.

     I slutet av 2008 fick fil. lic. Lars-Olof Skoglund akademiens uppdrag att under två arbetsmånader fortsätta och i möjligaste mån göra Kuschners arbete tillgängligt för någon form av publicering. Matrikeln skulle omfatta tiden till och med 2009; detta arbete slutfördes under 2010. Det säger sig självt att matrikeln på intet sätt, när det gäller de avlidna ledamöterna, är så fullständig eller så konsekvent utformad som önskvärt vore. Till detta har varken funnits tid eller tillräcklig kompetens hos dem som fått uppdraget. Det senare kan illustreras med följande exempel: Akademiens utländska ledamöter representerar t.o.m. 2009 drygt 20 olika språk, alla självfallet sådana varpå vetenskaplig litteratur publiceras. Beträffande relevant litteratur på något av de nordiska språken eller de större västeuropeiska språken är ju problemet inte så stort men värre blir det med t. ex. turkiska och kinesiska. En annan ojämnhet föreligger i referenserna till nekrologer i dagspressen. Inte bara nekrologer över utländska ledamöter skulle kunna mångfaldigas avsevärt – nu saknas de nästan helt – utan även de svenska skulle kunna kompletteras. Ytterligare exempel på ojämnheter mellan svenska och utländska ledamöter finns. Slutligen föreligger ju en ”naturlig” ojämnhet däri att ledamöterna – både svenska och utländska – har varit föremål för mycket skiftande intresse; många har inte behandlats i den vetenskapliga litteraturen i någon större utsträckning.

     Sammanfattningsvis kan man således räkna med att de omfångsrika biografierna är tämligen kompletta, medan de kortfattade likaledes kan vara förhållandevis kompletta men också i skiftande grad ofullständiga. 


BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER


En biografi över en avliden ledamot innehåller i dess fullständigaste form följande beståndsdelar:

Invalsnummer

Fullständigt förnamn, efternamn, födelse-och dödsdatum, yrke eller titel, bördstitel – invalsdatum (klass), uppgift om preses- eller sekreterarskap

Uppgifter om efterlämnade arkiv eller papper – utgåvor av självbiografier, brevväxling, bibliografier, i vissa fall utgåvor av tryckta arbeten

Hänvisningar till biografiska uppslagsböcker och liknande verk – referenser till litteratur om ledamoten, i bokstavsordning efter författare eller verk – nekrologer i dagspress

Festskrifter och likande

Hänvisning till porträttmatriklarna 1959 och 2008.


För levande ledamöter anges:

Invalsnummer

Fullständigt namn, födelsedatum, yrke eller titel vid inval, bostads- eller verksamhetsort – invalsdatum (klass), eventuell befattning som akademiens preses eller sekreterare

Hänvisning till porträttmatrikel.