Kulturfastigheter
Kulturreservatet Stensjö by


Foto: Urban Wedin

 

2011 tog Vitterhetsakademien initiativet till att bilda ett kulturreservat av Stensjö by. Stensjö by kallades tidigt för ett kulturreservat och uppfattades också som ett sådant, men när skyddsformen Kulturreservat formellt infördes i Sverige i miljöbalken 1999 berördes inte Stensjö. Det lagliga skyddet för byns bebyggelse och odlingsmarker inskränker sig till att stora delar av fastigheten är ett riksintresse för kulturmiljövården. När Vitterhetsakademien föreslog att Stensjö by av Länsstyrelsen Kalmar ska förklaras som kulturreservat är det framför allt för att stärka skyddet. Men det har också gett möjlighet till en välbehövlig översyn av principer för skötsel av byggnader och marker i Stensjö. Vi hoppas också att det ska stärka samarbetet mellan Vitterhetsakademien, Länsstyrelsen, Oskarshamns kommun och många lokala föreningar och nätverk kring Stensjö som ett attraktivt besöksmål.

Utvecklandet av skötselplanen för Kulturreservatet Stensjö by har skett i nära samverkan mellan Vitterhetsakademien och Länsstyrelsen Kalmar län. Konsulter med olika specialkompetens har anlitats för att ta fram det underlag som krävts. De bildar ett viktigt underlag till det förslag till skötselplan som nu föreligger. 
Följande rapporter finns tillgängliga via denna sida:
 

--> Aronsson, Mårten (2018a) Förslag till skötselplan för inägomarken på Stensjö by. Del 1.


--> Flinck, Maria (2019) Trädgårdarna i Stensjö by


 --> Johansson, Magnus och Jonsson, Magdalena (2016) Stensjö by: Byggnadsinventering och bebyggelseanalys. Kalmar läns museum, Byggnadsantikvarisk rapport hösten 2016  
 

--> Johansson, Magnus och Jonsson, Magdalena (2017) Stensjö by: Vårdplan. Kalmar läns museum, Byggnadsantikvarisk rapport 2017.

 

--> Ljung, Tomas (2018). Biologiskt kulturarv på utmarken i Stensjö by. 
 

--> Nilsson, Håkan (2017) Fornminnesinventering Stensjö 2017. Rapport KNATON AB. Oktober 2017.
 

--> Strandin Pers, Annika (2015a) Stensjö by: Sammanfattning av fältundersökning samt kartanalyser Del 1.


--> Strandin Pers, Annika (2015b) Stensjö by: Sammanfattning av fältundersökning samt kartanalyser Del 2.

 

--> Wadstein, Magnus (2018) Stensjö by: Beskrivning av skogen, övergripande mål och skötselinriktning. Skogsstyrelsen

 

-->  Skötselplan för Kulturreservatet Stensjö by (2020)

 

Läs mer: Gamla markslag kommer tillbaka när Stensjö by blir länets första kulturreservat av Mats Widgren (tidskriften Stenmuren)

 

Artiklar om Stensjö by publicerade i Barometern och Oskarshamns-Tidningen