Kalendarium
Aktuellt

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv. 

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811). 

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm. Därtill inbjuds till två promenader i Haga. Fri entré. Antalet platser är begränsat varför föranmälan krävs, även för vandringarna. Biljetter släpps åtta dagar före respektive arrangemang. Läs hela programmet.

 

Akademien känner oro för den akademiska friheten i Turkiet

På senare år har arbetsklimatet för rektorer, professorer och andra universitetslärare varit kärvt i Turkiet. Efter det avvärjda kuppförsöket mot president Erdogans demokratiskt valda regim den 15 juli råder det inget tvivel om att den akademiska friheten i landet ställts under akut hot. Regeringen har beordrat stängning av femton universitet, sagt upp fyra universitetsrektorer och påbörjat en massiv undersökning av samtliga dekaner som åtminstone temporärt tvingats avgå. Själva den akademiska rörelsefriheten har kringskurits, vilket väsentligen försvårat för turkiska forskare att delta i konferenser utomlands.

Om den nuvarande prekära situationen för universitetsanknutna består, riskerar det akademiska livet i Turkiet att läggas i träda. Svårigheter att bedriva fri forskning inom landet liksom tendenserna till inskränkning av den akademiska rörelsefriheten över nationsgränser är alarmerande.

Som en följd därav har de europeiska akademiernas samarbetsorganisation ALLEA (All European Academies) i ett öppet brev inte bara fördömt kuppförsöket den 15 juli utan också uttryckt sin oro över regeringens "repressiva och överdrivna" åtgärder riktade mot flera håll inom den offentliga sektorn i Turkiet, inbegripet den akademiska världen och forskarsamhället. I synnerhet reagerar ALLEA mot avstängningen av dekanerna, indragningen av lärarlicenser och förbudet mot inhemska akademiker att lämna landet liksom återkallandet av turkiska akademiker verksamma utomlands.

ALLEAs skrivelse av den 22 juli är tillgänglig på länken http://www.allea.org/Pages/ALL/33/621.bGFuZz1FTkc.html.

I ett svarsbrev ställt till ALLEA den 1 augusti hänvisar det turkiska rådet för högre utbildning till det farliga läget i landet och till den befarade infiltreringen från kuppmakarnas håll av det högre utbildningssystemet. Samtidigt konstaterar man att dekanerna i Turkiet börjat återinstalleras och att den akademiska mobiliteten är återställd.

Kungl. Vitterhetsakademien är en av 59 akademier från mer än 40 länder som ingår i ALLEA. Vi följer nogsamt den aktuella utvecklingen i Turkiet utifrån övertygelsen att vetenskapen till sitt väsen är global, att såväl forskare som forskningsresultat därmed måste röra sig över nationsgränserna och att den akademiska friheten är en av grundbultarna i ett demokratiskt land.

 

Samlingarna och forskningen

I den andra omgången av satsningen Samlingarna och forskningen får fem projekt anslag från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Totalt beviljades 38 miljoner kronor

Projekt som beviljats medel denna gång:

Till Tal – Tillgängligt kulturarv för forskning i tal. Projektledare: Rickard Domeij, Institutet för språk och fokminnen

Samla sociala digitala fotografi. 
Projektledare: Kajsa Hartig, Nordiska museet

Beundran och förundran i förändring - att förstå Museum Stobaeanum. 
Projektledare: Ulf Johansson Dahre, Lunds universitet

Evighetsrunor - en forskningsplattform för Sveriges runinskrifter. Projektledare: Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet

Bekönade rum
. Mångdimensionella vandringar i stadens historia. Projektledare: Rebecka Lennartsson, Stadsmuseet Stockholmia