Forskningsstod
Anslag
Aktuella utlysningar Öppnar Stänger
> Resestipendier för disputerade forskare (2 ggr/år) 3 maj 2018 3 sept. 2018
> Gästföreläsaranslag (2 ggr/år)

3 maj 2018

3 sept. 2018
> Stiftelsen Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning   3 maj 2018 3 sept. 2018
     
Kommande utlysningar (datumen är preliminära) Öppnar Stänger
> Internationaliseringsstipendier för doktorander 4 sept. 2018 11 dec. 2018
> Stipendier inom Bernadotteprogrammet nov. 2018 jan.  2019
> Resestipendier ur Margareta Biörnstads fond dec. 2018 feb. 2019
> Resestipendier ur Oscar Montelius minnesfond  dec. 2018 feb. 2019
> Resestipendier för yngre forskare dec. 2018 feb. 2019
> Resestipendier för disputerade forskare (2 ggr/år) dec. 2018 feb. 2019
> Gästföreläsaranslag (2 ggr/år) feb. 2019 mars 2019
> Aktuella fonder och stiftelser feb. 2019 mars 2019
     

Digital ansökan 

 

Redovisning av beviljade medel

Du som beviljats medel sökta i vårt ansökningssystem redovisar där.

Övriga beviljade medel redovisas här.

 

 

 

Stipendier inom Bernadotteprogrammet

 

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyses upp till tre stipendier om 100 000 kr inom Akademiens verksamhetsområde. Stipendiet kan ses som ett initieringsbidrag för att göra det möjligt att söka större forskningsbidrag inriktat på samverkan mellan de olika områden som representeras av de ingående akademierna. Ansökan skickas med e-post till kansli@vitterhetsakad.se.  Se 2018 års Utlysning och anvisningar för ansökan för mer information om programmet.

 

Internationaliseringsstipendier för doktorander

 

Vitterhetsakademien utlyser ett antal internationaliseringsstipendier à 125 000 kr för doktorander. Stipendiet är avsett för vistelse vid ett utländskt lärosäte under minst fyra månader och doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten som har avverkat 25–75% av sin studietid för doktorsexamen är välkomna att söka, läs hela utlysningen här.  Du hittar anvisningar härDigital ansökan

 

Resestipendier för disputerade forskare
 

För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

 

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan.

 

Resultatet av ansökan kommer att annonseras på Akademiens hemsida. Skriftligt besked skickas med e-post när beslut fattats.

 

Resestipendier för yngre forskare ur
STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND

Bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor. För konferensresor krävs att stipendiaten är föredragshållare.

 

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan. Resultatet av ansökan kommer att annonseras på Akademiens hemsida. Skriftligt besked skickas med e-post när beslut fattats..

 

 

Resestipendier för internationell samverkan inom kulturmiljövården ur
INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND

 

Stipendier avsedda för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården genom att delta i kurser och andra slag av programlagda studier utomlands. Digital ansökan. Skriftligt besked skickas med e-post när beslut fattats.

 

Resestipendier för utrikes resor ur
STIFTELSEN OSCAR MONTELIUS MINNESFOND

 

För forskare i Sverige inom området nordisk förhistoria och medeltid. Digital ansökan. Skriftligt besked skickas med e-post när beslut fattats.

 

 

Gästföreläsaranslag

 

Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.

 

Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. Akademien ser gärna att flera universitet och högskolor i rimlig utsträckning enas om en eller flera gästföreläsare.


 

Medel kan sökas för resa till Sverige samt för resor och uppehälle i Sverige. Föreläsararvoden bekostas ej. Ansökningar utan specificerade belopp på rese- och boendekostnader lämnas utan avseende. Digital ansökan.

 

Aktuella fonder och stiftelser


Under årens lopp har Akademien tillförts ett stort antal donationsfonder av varierande storlek. De flesta av fonderna har mycket bestämda uppgifter om till vilka ändamål medlen skall användas. Andra ändamål än de angivna kan inte komma ifråga. Vilka stiftelser och fonder som är aktuella i årets utlysning kan variera och publiceras i februari.

 

BRUSEWITZ DONATIONSFOND

För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

 

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND

Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

 

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND R NORDISK TEXTILFORSKNING - inrättad år 1988 av fil. dr. Agnes Geijer (1898-1989).

 

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom det textilhistoriska området genom utdelning av anslag till enskilda personer eller projekt i något av de fem nordiska länderna eller till projekt som är gemensamt för några av länderna. Mer information om stiftelsens bakgrund och ändamål. För frågor om ett projekt kan få bidrag hänvisas till utdelningsnämndens sekreterare Tom Bergroth.

 

Digital ansökan. Frågor om ansökningssystemet per e-post till: kansli@vitterhetsakad.se

 

STIFTELSEN NILS GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND

För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

 

STIFTELSEN GIHLS FOND

Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

 

STIFTELSEN S.B.F. JANSSONS MINNESFOND

Stipendier för studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.

 

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

 

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

För tryckning av arkeologiska arbeten.

 

STIFTELSEN NORDINS FOND

Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.Skriftligt besked skickas med e-post när beslut fattats.

Digital ansökan. Frågor per e-post till: kansli@vitterhetsakad.se