Forskningsstod
Anslag
Utlysning Öppnar Stänger
> Stipendier inom Bernadotteprogrammet   12 jan. 2018
> Resestipendier för disputerade forskare (2 ggr/år)

12 dec. 2017

5 feb. 2018
   3 maj 2018 3 sept. 2018
> Resestipendier för yngre forskare 12 dec. 2017 5 feb. 2018
> Resestipendier ur Margareta Biörnstads fond 12 dec. 2017 5 feb. 2018
> Resestipendier ur Oscar Montelius minnesfond  12 dec. 2017 5 feb. 2018
> Gästföreläsaranslag (2 ggr/år) 6 feb. 2018 12 mars 2018
  3 maj 2018 3 sept. 2018
> Stiftelsen Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning 3 maj 2018 3 sept. 2018
> Aktuella fonder och stiftelser 6 feb. 2018 12 mars 2018

 

Digital ansökan 

 

Redovisning av beviljade medel

Du som beviljats medel sökta i vårt ansökningssystem redovisar där.

Övriga beviljade medel redovisas här.

 

 

 

Stipendier inom Bernadotteprogrammet

 

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyses för 2018 upp till tre stipendier om 100 000 kr inom Akademiens verksamhetsområde. Stipendiet kan ses som ett initieringsbidrag för att göra det möjligt att söka större forskningsbidrag inriktat på samverkan mellan de olika områden som representeras av de ingående akademierna. Ansökan skickas med e-post till kansli@vitterhetsakad.se senast den 12 januari 2018. Utlysning och anvisningar för ansökan.

 

Internationaliseringsstipendier för doktorander

 

Vitterhetsakademien utlyser ett antal internationaliseringsstipendier à 125 000 kr för doktorander. Stipendiet är avsett för vistelse vid ett utländskt lärosäte under minst fyra månader och doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten som har avverkat 25–75% av sin studietid för doktorsexamen är välkomna att söka, läs hela utlysningen här

 

Anvisningar för ansökan. Digital ansökan per den 12 december 2017

 

Resestipendier för disputerade forskare
 

För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

 

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan per den 5 februari eller den 3 september 2018.

 

Resultatet av ansökan kommer att annonseras på Akademiens hemsida efter 1 mars respektive 1 oktober. Den som erhåller bidrag får också skriftligt besked.

 

Resestipendier för yngre forskare ur
STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND

Bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor. För konferensresor krävs att stipendiaten är föredragshållare.

 

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan per den 5 februari 2018. Resultatet av ansökan kommer att annonseras på Akademiens hemsida efter 1 mars. Den som erhåller bidrag får också skriftligt besked.

 

 

Resestipendier för internationell samverkan inom kulturmiljövården ur
INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND

 

Stipendier avsedda för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården genom att delta i kurser och andra slag av programlagda studier utomlands. Digital ansökan skall vara Akademien tillhanda senast 5 februari 2018. Resultatet av ansökan kommer att annonseras på Akademiens hemsida i slutet av april. Den som erhåller bidrag får också skriftligt besked.

 

Resestipendier för utrikes resor ur
STIFTELSEN OSCAR MONTELIUS MINNESFOND

 

För forskare i Sverige inom området nordisk förhistoria och medeltid. Digital ansökan skall vara Akademien tillhanda senast 5 februari 2018. Resultatet av ansökan kommer att annonseras på Akademiens hemsida efter 1 mars. Den som erhåller bidrag får också skriftligt besked.

 

 

Gästföreläsaranslag

 

Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.

 

Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. Akademien ser gärna att flera universitet och högskolor i rimlig utsträckning enas om en eller flera gästföreläsare.


 

Medel kan sökas för resa till Sverige samt för resor och uppehälle i Sverige. Föreläsararvoden bekostas ej. Ansökningar utan specificerade belopp på rese- och boendekostnader lämnas utan avseende. Digital ansökan per den 12 mars respektive den september 2018.

 

 

Aktuella fonder och stiftelser 2018


Under årens lopp har Akademien tillförts ett stort antal donationsfonder av varierande storlek. De flesta av fonderna har mycket bestämda uppgifter om till vilka ändamål medlen skall användas. Andra ändamål än de angivna kan inte komma ifråga.

 

BRUSEWITZ DONATIONSFOND

För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

 

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND

Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

 

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING - inrättad år 1988 av fil. dr. Agnes Geijer (1898-1989).

 

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom det textilhistoriska området genom utdelning av anslag till enskilda personer eller projekt i något av de fem nordiska länderna eller till projekt som är gemensamt för några av länderna. Mer information om stiftelsens bakgrund och ändamål. För frågor om ett projekt kan få bidrag hänvisas till utdelningsnämndens sekreterare Tom Bergroth.

 

Digital ansökan skall ha inkommit senast den 3 september 2018. Frågor om ansökningssystemet per e-post till: kansli@vitterhetsakad.se

 

STIFTELSEN NILS GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND

För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

 

STIFTELSEN GIHLS FOND

Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

 

STIFTELSEN S.B.F. JANSSONS MINNESFOND

Stipendier för studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.

 

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

 

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

För tryckning av arkeologiska arbeten.

 

STIFTELSEN NORDINS FOND

Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.Beslut om utdelningar meddelas på Akademiens hemsida ca två månader efter ansökningstidens utgång. Endast sökande vilkas namn finns utlagda på hemsidan har beviljats anslag. Samtliga sökande får skriftligt besked med anvisningar.

 

Digital ansökan skall ha inkommit senast den 12 mars 2018. Frågor per e-post till: kansli@vitterhetsakad.se