Forskningsstod
Anslag att söka
Aktuella utlysningar Öppnar Stänger
> Stipendier inom Bernadotteprogrammet 14 nov. 2019 9 jan. 2020
> Resestipendier ur Margareta Biörnstads fond 13 dec. 2019 30 jan. 2020
> Resestipendier ur Oscar Montelius minnesfond  13 dec. 2019 30 jan. 2020
> Resestipendier för yngre forskare 13 dec. 2019 30 jan. 2020
> Resestipendier för disputerade forskare (2 ggr/år) 13 dec. 2019 30 jan. 2020
     
Kommande utlysningar (datumen är preliminära) Öppnar Stänger
> Gästföreläsaranslag (2 ggr/år) feb. 2020 mars 2020
> Aktuella fonder och stiftelser feb. 2020 mars 2020
> Resestipendier för disputerade forskare (2 ggr/år) maj 2020 sept. 2020
> Gästföreläsaranslag (2 ggr/år) maj 2020 sept. 2020
     
     

 

 

Digital ansökan 

 

 

Redovisning av beviljade medel

Du som beviljats medel sökta i vårt ansökningssystem redovisar där.

Övriga beviljade medel redovisas här.

 

 

 

Stipendier inom Bernadotteprogrammet

 

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyses upp till tre stipendier om 125 000 kr inom Akademiens verksamhetsområde. Stipendiet kan ses som ett initieringsbidrag för att göra det möjligt att söka större forskningsbidrag inriktat på samverkan mellan de olika områden som representeras av de ingående akademierna. Läs hela utlysningen här och anvisningar härDigital ansökan

 

Internationaliseringsstipendier för doktorander - ingen utlysning 2019

 

Stipendier för vistelse vid ett utländskt lärosäte under minst fyra månader för doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten som har avverkat 25–75% av sin studietid. 

 

Resestipendier för disputerade forskare
 

För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

 

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan.  Sökande meddelas med e-post när beslut fattats.

 

Resestipendier för yngre forskare ur
STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND

Bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor. För konferensresor krävs att stipendiaten är föredragshållare.

 

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan. Sökande meddelas med e-post när beslut fattats.

 

 

Resestipendier för internationell samverkan inom kulturmiljövården ur
INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND

 

Stipendier avsedda för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården genom att delta i kurser och andra slag av programlagda studier utomlands. Digital ansökan. Sökande meddelas med e-post när beslut fattats.

 

Resestipendier för utrikes resor ur
STIFTELSEN OSCAR MONTELIUS MINNESFOND

 

För forskare i Sverige inom området nordisk förhistoria och medeltid. Digital ansökan. Sökande meddelas med e-post när beslut fattats.

 

Resestipendier för inrikes och utrikes resor ur
STIFTELSEN JACOB LETTERSTEDTS STIPENDIEFOND

 

Utlyses vart sjätte år, nästa gång år 2025.

För svenska forskare inom historiens, litteraturens eller fornforskningens område i åldern 25–40 år. 

 

Gästföreläsaranslag

 

Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.

 

Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. Akademien ser gärna att flera universitet och högskolor i rimlig utsträckning enas om en eller flera gästföreläsare.


 

Medel kan sökas för resa till Sverige samt för resor och uppehälle i Sverige. Föreläsararvoden bekostas ej. Ansökningar utan specificerade belopp på rese- och boendekostnader lämnas utan avseende. Digital ansökan.

 

Aktuella fonder och stiftelser


Under årens lopp har Akademien tillförts ett stort antal donationsfonder av varierande storlek. De flesta av fonderna har mycket bestämda uppgifter om till vilka ändamål medlen skall användas. Andra ändamål än de angivna kan inte komma ifråga. Vilka stiftelser och fonder som är aktuella i årets utlysning kan variera och publiceras i februari.

 

BRUSEWITZ DONATIONSFOND

För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

 

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND

Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

 

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND R NORDISK TEXTILFORSKNING - inrättad år 1988 av fil. dr. Agnes Geijer (1898-1989).

 

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom det textilhistoriska området genom utdelning av anslag till enskilda personer eller projekt i något av de fem nordiska länderna eller till projekt som är gemensamt för några av länderna. Mer information om stiftelsens bakgrund och ändamål. För frågor om ett projekt kan få bidrag hänvisas till utdelningsnämndens sekreterare Tom Bergroth.

 

Digital ansökan. Frågor om ansökningssystemet per e-post till: kansli@vitterhetsakademien.se

 

STIFTELSEN NILS GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND

För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

 

STIFTELSEN GIHLS FOND

Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

 

STIFTELSEN S.B.F. JANSSONS MINNESFOND

Stipendier för studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.

 

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

 

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

För tryckning av arkeologiska arbeten.

 

STIFTELSEN GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND

Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.


Sökande meddelas med e-post när beslut fattats.

Digital ansökan. Frågor per e-post till: kansli@vitterhetsakademien.se