Forskningsstod
Anslag att söka
> Bernadottestipendier 3 februari 2017
> Resestipendier för disputerade forskare 6 februari och 4 september 2017
> Resestipendier för yngre forskare 6 februari 2017
> Insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond 6 februari 2017
> Gästföreläsaranslag 15 mars och 4 september 2017
> Aktuella fonder och stiftelser 15 mars 2017

 

Digital ansökan 

Redovisning av bidrag från Vitterhetsakademien

 

 

 

Internationaliseringsstipendier för doktorander

 

Vitterhetsakademien utlyser ett antal internationaliseringsstipendier à 125 000 kr för doktorander. Stipendiet är avsett för vistelse vid ett utländskt lärosäte under minst fyra månader och doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten som har avverkat 25–75% av sin studietid för doktorsexamen är välkomna att söka, läs hela utlysningen här

 

Anvisningar för ansökanDigital ansökan per den 15 december 2016

 

Resestipendier för disputerade forskare
 

För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

 

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan per den 6 februari eller den 4 september 2017.

 

Resultatet av ansökan kommer att annonseras på Akademiens hemsida efter 1 mars respektive 1 oktober. Den som erhåller bidrag får också skriftligt besked.

 

Resestipendier för yngre forskare ur
STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND

Bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor. För konferensresor krävs att stipendiaten är föredragshållare.

 

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan per den 6 februari 2017. Resultatet av ansökan kommer att annonseras på Akademiens hemsida efter 1 mars. Den som erhåller bidrag får också skriftligt besked.

 

 

Resestipendier för internationell samverkan inom kulturmiljövården ur
INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND

 

Stipendier avsedda för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården genom att delta i kurser och andra slag av programlagda studier utomlands. Digital ansökan skall vara Akademien tillhanda senast 6 februari 2017. Resultatet av ansökan kommer att annonseras på Akademiens hemsida i slutet av april. Den som erhåller bidrag får också skriftligt besked.

 

 

Gästföreläsaranslag

 

Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.

 

Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. Akademien ser gärna att flera universitet och högskolor i rimlig utsträckning enas om en eller flera gästföreläsare.


 

Medel kan sökas för resa till Sverige samt för resor och uppehälle i Sverige. Föreläsararvoden bekostas ej. Ansökningar utan specificerade belopp på rese- och boendekostnader lämnas utan avseende. Digital ansökan per den 15 mars respektive den september 2017.

 

 

Aktuella fonder och stiftelser 2017


Under årens lopp har Akademien tillförts ett stort antal donationsfonder av varierande storlek. De flesta av fonderna har mycket bestämda uppgifter om till vilka ändamål medlen skall användas. Andra ändamål än de angivna kan inte komma ifråga.

 

BRUSEWITZ DONATIONSFOND

För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

 

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND

Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

 

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING

Stiftelsen Agnes Geijers fond främjar vetenskaplig forskning i Norden inom det textilhistoriska området. Anslag kan utdelas till enskild person eller projekt.

 

STIFTELSEN GIHLS FOND

Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

 

STIFTELSEN S.B.F. JANSSONS MINNESFOND

Stipendier för studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.

 

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

 

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

För tryckning av arkeologiska arbeten.

 

STIFTELSEN NORDINS FOND

Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.Beslut om utdelningar meddelas på Akademiens hemsida ca två månader efter ansökningstidens utgång. Endast sökande vilkas namn finns utlagda på hemsidan har beviljats anslag. Sökande som beviljats medel får skriftligt besked om detta med anvisningar om hur bidraget skall rekvireras.

 

Digital ansökan skall ha inkommit senast den 15 mars 2017. Frågor per e-post till: kansli@vitterhetsakad.se