Forskningsstod
Akademiforskare

Vitterhetsakademiens forskartjänster tillsatta 2015

 

Gunnar Almevik – kulturhistoriska studier med inriktning mot byggnadshistoria

 

Gunnar Almevik disputerade i Kulturvård 2012 med avhandlingen Byggnaden som kunskapskälla. Avhandlingen erhöll Kungl. Gustav Adolfs Akademiens pris och omnämnande som "ett viktigt bidrag till förnyelse av den bebyggelsehistoriska forskningen". Han har i sin forskning intresserat sig för metodologiska frågor inom bebyggelsehistoria, hantverk och kulturvård, med angreppssätt präglade av källpluralism och tvärvetenskap. I två pågående forskningsprojekt ligger fokus på forskningsmöjligheter med nya digitala redskap. Som verksamhetsledare för Hantverkslaboratoriet har han också arbetat med praktisk bebyggelsevård och utveckling av hantverkliga kunskaper inom kulturmiljövården

 

Som akademiforskare vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet kommer Gunnar Almevik att undersöka relationer mellan människa och byggnad, genom att bearbeta och visualisera det medeltida kyrkobygandet och dess rumsliga och sinnliga aspekter med moderna digitala mätmetoder och modelleringsverktyg. Han påbörjar sin anställning den 1 juli 2015. Mer information på universitetets hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

   

Niklas Foxeus – religionsmöten

 

Niklas Foxeus disputerade i religionshistoria 2011 med avhandlingen The Buddhist World Emperor's Mission: Millenarian Buddhism in Postcolonial Burma vid Stockholms universitet. Han bedriver för närvarande forskning inom ramen för ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet som behandlar mötet mellan buddhism och kapitalism i Burma/Myanmar. Hans forskning är främst religionsetnologisk och religionssociologisk med fokus på olika former av buddhism som uppstått i samspel med moderniseringsprocesser, nationsbyggen och globalisering. 

 

Som akademiforskare vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet kommer han att fortsätta forska inom samma fält och undersöka frågor om nationell identitet, konfliktfyllda möten mellan religiösa och etniska grupper samt framväxten av intoleranta former av buddhism. Niklas Foxeus tillträder sin anställning som Akademiforskare den 1 juli 2015. Se även information på Stockholms universitetets hemsida.

 

 

 

 

 

   

Jesper Larsson – kulturhistoriska studier med inriktning mot landskaps- och bebyggelsehistoria

 

Jesper Larsson disputerade i agrarhistoria 2009 på en prisad avhandling, Fäbodväsendet 1550-1920: Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem. Han gjorde postdok vid Vincent and Elinor Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis vid Indiana Univeristy, Bloomington, USA mellan 2010 och 2012 där han nu är Affiliated faculty. Jesper Larsson är forskarassistent i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sedan hösten 2012. Hans forskning kretsar kring gemensamt ägda resurser under tidigmodern tid och den övergripande frågan rör hur brukare kunde lösa problem med gemensamt utnyttjande och undvika allmänningarnas tragedi.

 

Jesper Larsson påbörjar sin anställning som akademiforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för stad och land den 1 juli 2015. Han kommer att forska om landskapsutnyttjande under 1600-talet i norra Skandinavien. Utgångspunkten är det ökade användningen av kollektivt ägda och brukade resurser under denna tid. Se även information på SLUs hemsida.

 

 

 

   

Inger Olausson – kulturhistoriska studier med inriktning mot trädgårdshistoria

 

Inger Olausson disputerade i ämnet agrarhistoria vid SLU 2014, med avhandlingen “En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län”. Hon är hortonom och hennes forskningsområde rör den yrkesmässiga trädgårdsodlingens historia.

 

Som akademiforskare vid Tema Q vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, kommer Inger Olausson att studera växtskyddet inom svensk trädgårdsodling i ett historiskt perspektiv, fram till omkring 1940. Hur hanterades och förebyggdes angrepp av skadegörare och sjukdomar inom svensk trädgårdsodlingen innan användningen av kemiska växtskyddsmedel slog igenom på allvar? Studien kopplas till dagsaktuell forskning om metoder förekologisk odling och odling med mindre anndning av kemikalier. Hon påbörjade sin anställning 1 mars 2015. Kontakta Inger Olausson.

 

 

 

   

Ida Östenberg – det offentliga rummet i den klassiska antiken

 

Ida Östenberg, docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet, disputerade i Lund 2003 på en avhandling om den romerska triumfprocessionen. En omarbetad version publicerades 2009 (Staging the World. Spoils, Captives, and Representations in the Roman triumphal procession). Ida Östenberg har skrivit ett större antal artiklar, främst om olika aspekter av romersk politisk kultur och färdigställer för närvarande, inom ramen för ett VR-projekt, en monografi som behandlar hur romarna hanterade och mindes militära nederlag. Hon recenserar regelbundet nyutkomna böcker i internationella tidskrifter och hon ägnar sig även åt tredje uppgiften, främst genom artiklar i svensk dagspress, tidskrifter och på sin romerska blogg.

 

När Ida Östenberg påbörjar sin anställning som akademiforskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet den 1 juli 2015, kommer hon att driva projektet Conflicted ceremonies. Public mourning in late Republican and early Imperial Rome. Hon ämnar undersöka hur man i Rom hanterade, kommunicerade och förhandlade död och sorg vid ritualer och genom minnesmarkörer i det offentliga rummet. Fokus ligger på de sociala, politiska och kulturella spänningsfält som publik död och kollektiv sorg framkallar, och syftet är att nå en större förståelse för romerskt kulturspecifika handlingsmönster under tid av politisk förändring mellan ett republikanskt och kejsartida system. Kontaktinformation och publikationslista på institutionens hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vitterhetsakademiens forskartjänster tillsatta 2014
 

 

Johan Brännmark – filosofi med inriktning mot grundläggande medicinsk-etiska frågor

 

Johan Brännmark disputerade vid Lunds universitet 2002 med en avhandling om kantiansk etik, Morality and the Pursuit of Happiness. Han har sedan dess arbetat inom värdeteori och dygdetik, men på senare år mest med frågor rörande den normativa etikens grunder och förutsättningar. Han har då bland annat argumenterat för att olika delar av den normativa etiken har en högre grad av särart än vad som vanligen antas vara fallet och att angreppssätten därför också bör variera mer än de gör.

 

Inom ramen för sin anställning som akademiforskare vid institutionen för globala politiska studier vid Malmö högskola kommer han att utveckla och pröva denna modell inom det medicinisk-etiska fältet, framför allt utifrån en idé om att detta är ett fält där etiska och politiska aspekter är särskilt starkt sammanflätade med varandra. Johan Brännmark tillträdde sin anställning som Akademiforskare den 1 januari 2014. Kontakta Johan Brännmark på Malmö högskola. 

   

Inga Elmqvist Söderlund – renässansstudier med inriktning mot konstvetenskap

 

Inga Elmqvist Söderlund disputerade vid Stockholms universitet 2010 med avhandlingen Taking possession of astronomy: Frontispieces and illustrated title-pages in 17th century books on astronomy. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta vid olika museer och efter disputationen har hon forskat utomlands, först vid Museum of the History of Science vid Oxfords universitet och sedan som Sackler research fellow vid Royal Museums Greenwich. Hon är särskilt intresserad av hur vetenskap har manifesterats i olika konstformer.

 

Inga Elmqvist Söderlund började sin anställning som akademiforskare vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet den 1 april 2014 och arbetar där med forskningsprojektet Vetenskapliga konstföremål samlade i Sverige 1550-1660. Mer information på institutionens hemsida.

   

Unn Falkeid – renässansstudier med inriktning mot litteraturvetenskap

 

Unn Falkeid disputerade vid Universitetet i Oslo 2006 på en avhandling om Francesco Petrarca, och har senare etablerat sig som en internationell Petrarca-forskare. Hon har publicerat en rad arbeten om litteratur från senmedel- och tidigmodern tid, särskilt om italienska författare (som Dante, Petrarca och Gaspara Stampa), men också nordiska ämnen (som Birgitta av Sverige). Titeln på hennes nya projekt är Hermeneutics of the Naked Body in Italian Renaissance Poetry, där syftet är att kartlägga manifestationer av nakenhet i renässanspoesin såväl som att utforska den intellektuella och materiella kontexten för ämnen. Projektet kommer särskilt att fokusera på de teologiska diskurserna bakom representationer av kroppen i renässansens konst och litteratur.

 

Unn Falkeid började sin anställning som akademiforskare vid institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, den 1 januari 2014. Mer information på institutionens hemsida.

   

David Håkansson – renässansstudier med inriktning mot språkvetenskap

 

David Håkansson är docent vid Uppsala universitet och forskar om hur de nordiska språken varierar och förändras. Han disputerade 2008 vid Lunds universitet på en avhandling som behandlade subjektslösa satser i fornsvenska. Lika mycket kom också avhandlingen att behandla frågor som rör den språkliga förändringsprocessen och dess orsaker på ett mer allmänt plan, och sådana frågor har han sedan fortsatt att arbeta med, först som postdok vid Köpenhamns universitet och därefter som forskarassistent i Uppsala.

 

David Håkansson började sin anställning som akademiforskare vid institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, den 1 juli 2014. Han kommer att arbeta med projektet Morfologiska förändringsprocesser i renässanstidens svenska som syftar till att kartlägga hur olika faktorer, såväl inom- som utomspråkliga, samverkar då det gäller morfologiska förändringar i renässanstidens svenska. Mer om David Håkanson på Uppsala universitets hemsida.

   

Sigrid Schottenius Cullhed – begreppshistoria med inriktning mot historieteori och forskning om det förflutna

 

Sigrid Schottenius Cullhed disputerade i litteraturvetenskap 2012 på avhandlingen Proba the Prophet. Studies in the Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba vid Göteborgs universitet.

 

Som akademiforskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, kommer hon att arbeta med det tvärvetenskapliga projektet Late Antiquity in the Scholarly Imagination. Projektet involverar litteraturvetenskap, klassiska språk och idéhistoria och undersöker senantikens framväxt som begrepp inom den klassiska filologin, och hur dess skiftande sociokulturella definitioner har fungerat i samspel med tolkning och estetisk värdering av latinska texter skrivna under denna tid. Mer om Sigrid Schottenius Cullhed på Uppsala universitets hemsida.

 

 

POSTDOKTORALA TJÄNSTER TILLSATTA 2005–2012 med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
 

Adams, Jonathan medeltidens språk och litteratur med inriktning på det germanska språkområdet, Lunds universitet KVHAA 2012

Akujärvi, Johanna

klassiska språk, Lunds universitet

KVHAA 2010
Andersson, Bo tyska, Uppsala universitet KVHAA 2005
Bacquin, Mari  medeltidens språk och litteratur med inriktning på det romanska språkområdet, Lunds universitet KVHAA 2012
Bladh, Elisabeth  översättning, med särskild inriktning på kontrastiva perspektiv, Göteborgs universitet KVHAA 2012
Bockgård, Gustaf  svensk dialektologi, Uppsala universitet KVHAA 2006
Cullhed, Anna  svensk litteraturvetenskap, Uppsala universitet KVHAA 2006
Dahlén, Ashk  muslimsk kultur och idéhistoria, Stockholms universitet KVHAA 2006
Eklöf Amirell, Stefan östasiatiska eller sydöstasiatiska språk och samhällen, Göteborgs universitet KVHAA 2006
Ferrer i Serra, Jordi  mellanösternstudier, Lunds universitet KVHAA 2009
Forné, Anna  spanska, Göteborgs universitet KVHAA 2006
Forsberg, Fanny  franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet KVHAA 2010
Fällman, Fredrik östasiatiska el. sydöstasiatiska språk och samhällen, Stockholms universitet KVHAA 2006
Förnegård, Per franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet KVHAA 2009
Grelz, Karin

slaviska kulturområdet, med särskild inriktning på ryska språket och litteraturen, Lunds universitet 

KVHAA 2011
Hagström, Linus syd- och östasiatiska språk, Utrikespolitiska Institutet KVHAA 2009
Halldén, Philip muslimsk kultur och idéhistoria, Lunds universitet KVHAA 2008
Hansson, Stina Göteborgs universitet SA 2005
Henriksson, Paula litteraturvetenskap, Uppsala universitet SA 2009
Hess, Cordelia medeltidens historia, Stockholms universitet KVHAA 2012
Johansson Falck, Marlene engelska språket, Umeå universitet KVHAA 2010
Karakoç, Birsel turkologi, Uppsala universitet KVHAA 2006
Lagerwall, Sonia litteraturvetenskap, med särskild inriktning på övergripande perspektiv,
Göteborgs universitet 
SA 2011

Lim Falk, Maria

svenska språket, Stockholms universitet SA 2010
Lodén, Torbjörn kinesiska, Stockholms universitet SA 2005
Lyngfeldt, Benjamin svenska språket, Göteborgs universitet SA 2008
Maier, Ingrid ryska, Uppsala universitet KVHAA 2005
Mähl, Stefan tyska språket, Uppsala universitet KVHAA 2006
Nilsson, Jenny svenska språket med särskild inriktning på övergripande perspektiv, Göteborgs universitet SA 2011
Pereswetoff-Morath
Alexander
slaviska språk, Stockholms universitet KVHAA 2006
Norén, Coco franska, Uppsala universitet KVHAA 2006
Olsson, Jesper litteraturvetenskap, Stockholms universitet SA 2008
Riad, Tomas Stockholms universitet SA 2005
Sköldberg, Emma svensk lexikografi, Göteborgs universitet KVHAA 2006
Smitterberg, Erik engelska, Uppsala universitet KVHAA 2009
Söder, Torbjörn finska, Uppsala universitet KVHAA 2005
Thomasson, Fredrik historia, med särskild inriktning mot transnationell historia, Uppsala universitet KVHAA 2011
Utas, Mats afrikanistik, Uppsala universitet KVHAA 2006
Vesterinen, Rainer spanska, portugisiska och latinamerika-studier, Stockholms universitet KVHAA 2010
Vogel, Anna nordiska språk, Stockholms universitet SA 2009
Westerlund, David religionshistoria, Södertörns högskola KVHAA 2005
Årheim, Anette litteraturvetenskap, Växjö universitet SA 2010 

Trainee-tjänster

 

Bondestam, Maja  Uppsala universitetsbibliotek  2007
Czaika, Otfried B.  Kungl. biblioteket  2007
Dahlgren, Anna  Stiftelsen Nordiska museet 2006
Fredriksson Adman, Anna  Uppsala universitetsbibliotek  2006
Fryklund, Carina Nationalmuseum 2006
Heijne, Cecilia von  Statens historiska museer  2008
Håkansson, Håkan  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet  2006
Jensen, Ola W.  Riksantikvarieämbetet 2007
Lennersand, Marie  Riksarkivet 2006
Nordin, Jonas  Kungl. biblioteket  2007
Nordin, Jonas M. Statens historiska museer 2008
Olin, Martin  Nationalmuseum 2006
Ryman, Lennart  SOFI 2006
Torell, Ulrika  Stiftelsen Nordiska museet 2006
Ullgren, Peter  Riksarkivet 2006
Åström, Fredrik Universitetsbiblioteket, Lunds universitet  2007
Öqvist, Jenny  SOFI 2007

 

 

 

Forskare vid Riksarkivet – Det Medeltida Sverige

Annika Björklund 2012

Hanna Källström 2012

Forskare vid Göteborgs universitet – Hällristningar

Johan Ling 2011

Peter Skoglund 2011

Forskare vid Medelhavsmuseet

Christian Mühlenbock 2011

Forskare vid Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Åsa Eldén 2010

Cecilia Olovsdotter 2010

Forskare vid Svenska institutet i Aten

Jenny Wallensten 2010

Forskare vid Riksantikvarieämbetet - runforskning

Laila Kitzler Åhfeldt 2009

Magnus Källström 2009